{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Politikalarımız

BİRİNCİ BÖLÜM  GENEL HÜKÜMLER  

AMAÇ Madde 1-   Bu İç Yönerge'nin amacı; Pazar Ticaret ve Sanayi Odasının kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.  

KAPSAM Madde 2- Bu İç Yönerge 5174 sayılı Kanunun 17/k maddesi gereğince hazırlanmış olup; Pazar Ticaret ve Sanayi Odası'nın organlarının nitelikleri ve seçim usulleri ile organlık vasfını yitirme hâl ve usullerini, görev ve yetkileri ile çalışma usullerini, üyeleri ile olan karşılıklı hak ve yükümlülüklerini, gelir ve harcamaları ile bütçelerini, Oda personeli, personel haklarını, işlerin yürütülmesi şekil ve usulleri ile temsil ile imza yetkilerini belirtmek ve işleyişe ilişkin esasları kapsar.  TANIMLAR  

Madde  3-Bu İç Yönergenin uygulanmasında adı geçen;

a) Bakanlık :   Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Birlik :   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

c) Oda :   Pazar Ticaret ve Sanayi Odasını,

d) Kanun :  5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununu,

e) İş Kanunu        :  4857 sayılı İş Kanununu,

f) Mevzuat :  5174 sayılı Kanun olmak üzere bütün Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Talimatname, Genelge ve Bakanlıkların Tebliğini,

g) Üye :  Pazar Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı gerçek ve tüzel kişileri,  

h) Meslek Komitesi   :   Pazar Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitelerini

ı) Meclis :   Pazar Ticaret ve Sanayi Odası Meclisini,

i) Yönetim Kurulu     :   Pazar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulunu,

j) Disiplin Kurulu : Pazar Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulunu,

k) Organlar : Pazar Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komiteleri, Meclis, Yönetim ve Disiplin Kurulunu,  

l) Sigorta ve Emekli Sandığı : Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığını,

m) Statüye Tabi Personel       : 5174 Sayılı Kanunun geçici 12. maddesi kapsamında istihdam edilen personeli,

n) İşçi Statüsündeki Personel : 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilen personeli ifade eder.  
 
KURULUŞ

Madde  4—  Pazar Ticaret ve Sanayi Odası ……. yılında kurulmuştur. 

Devamı için tıklayın...