{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Üye İşlemleri

KOLLEKTİF ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Kollektif şirketler, ticarî bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek maksadıyla, hakikî şahıslar arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin mesuliyeti, şirket alacaklılarına karşı tahdit edilmediği şirketlerdir.

Kollektif şirketlerle ilgili hükümler, Türk Ticaret Kanununun (TTK) 153, 154, 155, 156 ve 157. maddelerinde düzenlenmiştir.

Şirket Kuruluşu Sırasında Yapılacak İşlemler

Ana Sözleşmenin Hazırlanması

TTK'nın 154. maddesine göre, kollektif şirketlerinin mukavelelerinin yazılı olması ve ortakların imzalarının noter tarafından tasdik edilmesi şarttır.

TTK'nın 155. maddesine göre, şirket ana sözleşmesinde en azından aşağıda sayılan hususların yer alması gerekmektedir:

• Ortakların ad ve soyadları ile ikametgahları ve tâbiiyetleri

• Şirketin nevi (kollektif şirket olduğu)

• Şirketin ticari unvanı ve merkezi

• Şirketin iştigal konusu

• Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği para miktarı, para mahiyetinde olmayan sermayenin değeri ve bu değerin ne suretle takdir edilmiş olduğu, şahsi emek konusu ise bu emeğin mahiyeti ve şümulü

• Şirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları, bu kişilerin yalnız başlarına mı yoksa birlikte mi imzaya yetkili oldukları

Şirketin faaliyet konusu veya konuları, şirket mukavelesinde herhangi bir yanlışlığa sebebiyet vermeyecek şekilde ayrıntılı olarak belirtilmiş olmalıdır.

Ortaklar, amir hükümlere aykırı olmamak şartıyla, yukarıda belirtilen hususlar dışında diledikleri hükümleri ana sözleşmeye koyabiliriler.

2.1.2 Kollektif Şirket Kuruluşunun Tescil Ettirilmesi

Türk Ticaret Kanunu'nun 157. maddesine göre, şirket ana sözleşmesinin şirketi temsile yetkili kişi ve/veya kişiler tarafından noterde onaylatılmasından sonra en geç 15 gün içerisinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret ve sanayi odası (Ticaret ve sanayi odalarının ayrı olması durumunda ise ticaret odası) bünyesinde yer alan ticaret sicil memurluğuna müracaat edilerek tescil ettirilmesi gereklidir

Tescil için hazırlanacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a- Dilekçe

b-Ortakların tamamınca imzalanmış ve imzaları noterce onaylı şirket ana sözleşmesi (2

nüsha)

c-Şirket yetkilisinin unvan altında düzenlenmiş imza beyannamesi.

d-Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. maddesine göre düzenlenmiş, şirketin unvanı, iş adresi,

sermayesi, faaliyet konusu, işe başlama tarihi gibi bilgilerin yer aldığı taahhütname

e- Ortakların nufus cüzdan sureti ve ikametgah ilmuhaberi (resimli)

2.1.3 Şirket Faaliyetleri Sırasında Yapılacak İşlemler

Kuruluşunu tamamlayarak faaliyete başlayan kollektif şirketler, faaliyetleri sırasında söz konusu olması durumunda, ana sözleşme değişiklikleri ile fesih ve tasfiye işlemlerini ilgili Ticaret Sicil Memurluklarında tescil ettirmeleri gerekmektedir.

Ana Sözleşme Değişiklikleri

TTK'a göre, kollektif şirketlerin ana sözleşmelerinde yapılacak değişikliklerin ilgili ticaret sicil memurluğuna müracaat edilerek tescil ettirilmesini zorunludur.

Ana sözleşme değişiklerinin tescil ettirilmesi için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Dilekçe

Ortakların tamamı tarafından imzalanmış değişiklik tasarısı (2 nüsha)

.Ana sözleşmede unvan veya temsille ilgili maddelerde herhangi bir değişiklik yapılmış ise, yeni unvana göre düzenlenmiş ya da yeni temsilcilerinin imzalarının yer aldığı imza sirküleri

Ortak değişikliğinin söz konusu olması halinde ise, yeni ortak veya ortakların nüfus cüzdanı suretleri

Merkez Nakli

İşletme merkezinin nakil yoluyla değiştirilmesi durumunda, tescil işlemleri için istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Dilekçe

Merkezin nakilden önce bulunduğu yerdeki ticaret sicil memurluğu tarafından tescil edilmiş ana sözleşme ve yapıldıysa değişiklikler ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshaları

Merkezin nakli hususu ile ilgili ortaklar tarafından imzalanmış ve noterden onaylı tadil metni (2 nüsha)

Merkezin nakilden önce bulunduğu yerdeki Ticaret Sicil Memurluğu'ndan alınmış

Ticaret Sicil Tüzüğünün 47. maddesine göre doldurulmuş belge

Ticaret Sicil Tüzüğünün 29. maddesine göre düzenlenmiş taahhütname

Şirketi temsile yetkili ortakların kimlik bilgilerinin yer aldığı imza sirküleri

Şube Açılışı

İşletme veya firmanın şube açılışı için tescil işlemleri için istenilen belgeler:

Dilekçe

Merkezin nakilden önce bulunduğu yerdeki ticaret sicil memurluğu tarafından tescil edilmiş ana sözleşme ve yapıldıysa değişiklikler ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshaları

Şube açılması ile ilgili ortakların çoğunluğu tarafından imzalanmış ve şubenin ticaret unvanı, açık adresi, temsilciler ve varsa sermayesinin de yer aldığı noterden onaylı ortaklar kararı (2 nüsha)

Açılacak şubenin unvanıyla düzenlenmiş, temsilcilerin ev adresleri, uyrukları ve kimlikleri ile imzaları (En az 3 defa atılmış), şubenin faaliyet konuları, işe başlama tarihini kapsayan ticaret unvanı tasdiknamesi

Ticaret Sicil Tüzüğünün 29. maddesine göre düzenlenmiş taahhütname

Merkezin bulunduğu yerdeki Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış ve Ticaret Sicil Tüzüğünün 55. maddesine göre düzenlenmiş belge

 

KOLLEKTİF ŞİRKETLERİN KURULUŞU

 

GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ

 1. 1.Dilekçe (kurucular tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. 2.Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 4 nüsha)
 3. 3.Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı ana sözleşme (6 nüsha)
 4. 4.Şirket yetkililerinin şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannameleri (2 nüsha)
 5. 5.Ortakların nüfus suretleri (noter veya muhtar onaylı - 2 nüsha)
 6. 6.Oda kayıt beyannamesi(Yetkililerce İmzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır)
 7. 7.Taahhütname (yetkililer tarafından imzalanmış olmalıdır)
  • Kolektif şirket serbest bölgede kuruluyor ise Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünden alınan izin yazısının aslı veya noter onaylı sureti (1 nüsha)

 

 

YAZIŞMA ÖRNEKLERİ (Bilgisayarınıza Kaydedebilirsiniz.)

Dilekçe Örneği
Kollektif Şirket Ana Sözleşmesi
Kuruluş Bildirim Formu ve Taahhütname
Kuruluş İştigal Dilekçesi
Oda Kayıt Beyannamesi 
Taahhütname

 
ÜCRETLENDİRME

Ticaret Sicil Gazete İlan Bedeli :  (236,00TL)

Vergi Dairesi Harç Pulu Bedeli : 586,20 TL (Tek Yetkili)

Oda Kayıt Toplam Bedeli : (745,00 TL )

 

KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

 

GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ

 1. 1.Dilekçe (kurucular tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. 2.Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı Ek Sözleşme (2 nüsha)
 3. 3.Ortak değişikliği var ise yeni ortakların nüfus suretleri T.C.Numarası belirlenmiş (noter veya muhtar onaylı)
 4. 4.Yeni yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannameleri (2 nüsha)
  • 5.Ana Sözleşme değişikliği şirketin süre maddesi ile ilgili ise; şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve tasfiye işlemlerinin başlamadığı mahkemece atanmış bilirkişi raporu veya yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporuyla tevsik edilmelidir.

 

ÜCRETLENDİRME

Ticaret Sicil Gazete İlan Bedeli :  (128,00TL)

Vergi Dairesi Harç Pulu Bedeli : 111,30 TL (Tek Yetkili)

Oda Kayıt Toplam Bedeli : (65,00 TL )

 

KOLLEKTİF ŞİRKET FESİH İŞLEMLERİ

 

GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ

 1. 1.Dilekçe (ortaklar tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı eklenmelidir
 2. 2.Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı fesih sözleşmesi(2 nüsha)
 3. 3.İ.İ.K' nun 44.maddesine göre düzenlenmiş mal beyanı ( 2 adet - tasfiye memuru tarafından imzalanmış olmalı)
 4. 4.Bilanço, Gelir-Gider Tablosu (2 Nüsha) 39,60.-TL Pul Bedeli Yatırılmış olmalı

 

ÜCRETLENDİRME

Ticaret Sicil Gazete İlan Bedeli :  (74,00TL)

Vergi Dairesi Harç Pulu Bedeli : 43,90 TL

Damga Pulu Tasdiki : (39,60 TL )