{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Birim ve Hizmetlerimiz

Görev ve Sorumlulukları

 • Pazar Ticaret ve Sanayi Odası mevzuatına ve teamüllerine uymak, Pazar Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili merciler ve/ veya resmi merciler ve / veya resmi ve özel kuruluşlar nezrinde Pazar Ticaret ve Sanayi Odası mevzuatı da yer alan kurallar ve ilkeler göz önünde bulundurarak temsil etmek ve Pazar Ticaret Sanayi Odasının yararına davranmakla yükümlüdür.
 • Pazar Ticaret ve Sanayi Odasının gerekli gördüğü tüm eğitim çalışmalarına katılmak ve tamamlamakla yükümlüdür.
 • Pazar Ticaret ve Sanayi Odasına ait her türlü gizli bilgiyi saklamakla yükümlüdür.
 • Kendisine teslim edilen tüm malzemeyi, teçhizatı, araç, gereç, makine ile evrak ve belgeleri özenle korumak ve kullanmak,
 • PAZAR TSO’nun işlem ve yazışmalarını idare etmek,
 • PAZAR TSO  tarafından verilen belgeleri tanzim ettirmek ve bu belgelerin hazırlanması için gerekli bilgilerin toplanmasını sağlamak,
 • PAZAR TSO’nun Bütçe Taslağını hazırlayarak, Yönetim Kurulu’na sunmak,
 • Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak,
 • Ticaret Sicili işlerini idare etmek,
 • Yapılacak yayınları idare etmek,
 • Personelin sicil dosyalarını hazırlanması ve saklanması ,
 • 5174 Sayılı Kanunun gereğince Yönetim Kurulu tarafından kendisine devredilecek olan yetkileri kullanmak,
 • Odamız Kalite Politikası Doğrultusunda çalışır. Biriminin kalite hedeflerini belirleyerek; Kalite Sistemi gereği oluşturulan prosedürleri, prosesleri ve talimatları uygulanmasını sağlamak,
 • PAZAR TSO personelinin sevk ve idaresi ile disiplinini sağlamak, personel arasındaki koordinasyonu sağlamak,
 • Hizmet sunum servislerinde genel hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesi servisin, temizlik düzen ve disiplinin tam ve mükemmel olması için gerekli tedbirleri alır ve denetlemelerde bulunur,
 • Serviste kullanılan araçların en iyi şekilde korunmalarını ve gereçlerin  israfına meydan verilmeyecek şekilde yerinde sarf edilmelerini denetler.
 • Birimin yıllık eğitim ihtiyaçlarını belirler ve hazırlanan plan doğrultusunda personelini eğitime yönlendirir.
 • Odanın işleyişi sırasındaki ürün ve hizmet aşamasındaki uygunsuzlukları tespit eder  önleyici faaliyetleri belirler Bunları  DÖF formuna kayıt ederek Kalite Yönetim Temsilcisi’ ne bildirir. DÖF sonucunda bulunan çözümlerin uygulamaların doğruluğunu onaylar.
 • Statü olarak alt birimlerine ait Oda işleyişi ve hizmet birimleri ile ilgili Kalite Dokümanlarını onaylamak,
 • Teamül, örf ve adetleri tespit etmek amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,
 • 5174 Sayılı kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yapmak,
 • PAZAR TSO Meclisi ve Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer işleri yapmak.
 • Muhasebe ile ilgili işlemleri yapmak .
 • Muamelat ile ilgili işlemleri yapmak .
 • Akreditasyon ve Kalite  Yönetim sistemi ile ilgili işlemleri yapmak .
 • İç Ticaret İle ilgili İşlemler Yapmak
 • Haberleşme ve Basın İşlemlerini Yürütmek
 • Web Sitesi Güncelleme işlemlerini kontrol ve yürütme işlemini yapar.